FUNKCJE

Strona ma charakter archiwalny.
 Informacje tu zawarte mogą być nieaktualne.
Dyrektorium Służby Liturgicznej zaleca tworzenie poszczególnych stopni w Służbie Liturgicznej. W naszej Parafii spośród zaleceń wybraliśmy te najistotniejsze, część stopni nie jest wyróżniana.

Kandydat

Minimalny wiek ministranta w naszej Parafii to 8 lat (druga klasa szkoły podstawowej). Kandydaci mają osobne zbiórki. Formacja kandydatów wygląda następująco:

a) zapoznanie z istotą służby ministranta i określenie, jak kandydat ma się zachowywać w czasie Mszy

b) zapoznanie z modlitwami i podstawowym nazewnictwem liturgicznym

c) po zaliczeniu części teoretycznej kandydaci rozpoczynają ćwiczenie służenia - na kolejnych zbiórkach ćwiczą po kolei każdą czynność wykonywaną na Mszy

d) na ok. miesiąc przed uroczystym przyjęciem do LSO kandydaci noszą same komże; w tym czasie trwają próby przed tą uroczystością i egzamin z części praktycznej

W naszej Parafii nie stosuje się uroczystego przyjęcia do grona kandydatów na ministrantów. Nie ma tym samym stopnia aspiranta. Wyróżnia się jednak dwa okresy kandydatury - gdy chłopacy nie mają jeszcze komży i gdy już ją noszą. Kandydaci bez komży bezwzględnie nie mogą wykonywać jakichkolwiek czynności w czasie Eucharystii.

Ministrant

Ministrant to pełnoprawny członek Służby Liturgicznej. Po uroczystym przyjęciu jest gotowy do wypełniania wszystkich posług ministranckich. Niektóre jednak są ograniczane dla starszych ministrantów, ponieważ wymagają większego zaangażowania i zrozumienia. 

Dyrektorium wyróżnia następujące stopnie:

a) choralista - daje odpowiednie znaki dzwonkami

b) ministrant światła - odpowiedzialny za świece

c) ministrant krzyża - odpowiedzialny za krzyż procesyjny

d) ministrant księgi - odpowiedzialny za księgi liturgiczne, szczególnie lekcjonarz i mszał

e) ministrant ołtarza - odpowiedzialny za przygotowanie darów ofiarnych

W naszej Parafii po uroczystym przyjęciu do LSO każdy ministrant może wykonywać wyżej wymienione funkcje, za wyjątkiem funkcji ministranta księgi, gdyż za to odpowiedzialni są już lektorzy i ceremoniarze.

Najstarsi ministranci obejmują funkcję ministrantów kadzidła - turyferariusza i nawikulariusza. Są oni odpowiedzialni za turyfer(kadzielnicę) i nawigulum(łódkę) i posługują z nimi w czasie Mszy.

Lektor

W Liturgii wyróżnia się posługę lektora i lektoratu. Lektorzy posługujący w Parafii to ministranci, pobłogosławieni do pełnienia funkcji lektora. Natomiast lektorat to pierwsze święcenia, jakie otrzymują alumni seminarium duchownego, najczęściej po obłuczynach, na III roku. Lektorzy w Parafii odpowiedzialni są za głoszenie Słowa Bożego - odczytywanie czytań w czasie Mszy, wykonywanie psalmu i aklamacji oraz czytanie wezwań modlitwy powszechnej. Obejmują także funkcje:

a) turyferariusza i nawikulariusza - odpowiedzialnych za kadzidło, 

b) ministrantów-insygniarzy - odpowiedzialnych za mitrę i pastorał w czasie wizyty biskupa

c) ministrantów księgi - odpowiedzialnych za przygotowanie ksiąg liturgicznych, w sposób szczególny lekcjonarza i mszału. Są więc zobowiązani do ich znajomości.

Jako lektorzy są zobowiązani do pełnej znajomości wszystkich funkcji ministranta.

Ceremoniarz

Ceremoniarz to najwyższy stopień w Służbie Liturgicznej. W Liturgii jest on najważniejszy zaraz po kapłanie. Wiąże się to jednak z ogromnym ciężarem obowiązków, jakie na nim spoczywają. Ceremoniarz przede wszystkim jest odpowiedzialny za należyte przygotowanie i przebieg Liturgii. Za wszelkie nieodpowiednie sytuacje jest w pierwszej kolejności odpowiedzialny. Do jego obowiązków należy:

a) przeprowadzanie próby liturgii i odpowiednie jej przygotowanie

b) czuwanie nad przebiegiem liturgii i interweniowanie w nietypowych sytuacjach

c) pozostawanie w bezpośrednim kontakcie z celebransem, podawanie mu dodatkowych tekstów

d) dawanie znaków celebransowi i asyście, co należy w danej chwili zrobić

Ceremoniarzem zostaje lektor po ukończeniu diecezjalnych kursów i specjalnej uroczystości w Katedrze z biskupem.

Kreator stron internetowych - przetestuj